Zásady zpracování osobních údajů

Účinné od 17.1.2018

Spolek Business Academy, z.s., se sídlem Polní 1629, 696 03 Dubňany, IČO: 037 85 564, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 158046 (dále jen „Business Academy“ nebo „My“) nabízí návštěvníkům internetových stránek https://konferenceglorious.cz/ (dále jen „Internetové stránky“) možnost objednání vstupenky na konferenci Glorious (dále jen „Konference“), jejichž objednání je podmíněno vyplněním objednávkového formuláře, který vyžaduje poskytnutí určitých osobních údajů o účastnících Konference, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „Účastník“ nebo „Vy“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež uplatňujeme v souvislosti s provozem Internetových stránek a s organizací Konference pro Účastníky. Zásady se vztahují i na jakékoliv jiné služby poskytované spolkem Business Academy, pokud smlouva upravující poskytování těchto služeb a/nebo příslušné podmínky poskytování těchto služeb na tyto Zásady výslovně odkazují.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Informace, které poskytujete přímo

Při vyplňování objednávkového formuláře na Internetových stránkách za účelem nákupu vstupenky na Konferenci budete požádáni o osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště, v případě typu vstupenky „Student“ škola, kterou studujete, a v případě, že jste podnikatel, tak i obchodní firma, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo.

Kromě informací, které nám poskytnete při vyplňování objednávkového formuláře, od Vás můžeme s Vaším souhlasem získat i další osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, hudební vkus, oblíbené jídlo, oblíbená vůně.

Informace o tom, jak používáte naše Internetové stránky

Kromě informací, které nám poskytnete, můžeme shromažďovat informace o Vašem zařízení, nebo o tom, jak používáte Internetové stránky, prostřednictvím software ve Vašem zařízení a jinými prostředky. Můžeme shromažďovat například:

  • Informace o zařízení – například model hardware, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup k Internetovým stránkám.
  • Informace z protokolu – například čas a dobu trvání Vašeho prohlížení Internetových stránek a informace uložené v souborech cookies v zařízení.
  • Informace o poloze – například signál GPS Vašeho zařízení nebo informace o okolních přístupových bodech WiFi a vysílačích, které k nám mohou být přenášeny, když si prohlížíte Internetové stránky.
  • Jiné informace o používání Internetových stránek, například informace, o tom jakým způsobem pracujete s obsahem na Internetových stránkách.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  1. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště, obchodní firma, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo používáme k uzavření a plnění smlouvy jejíž předmětem je prodej vstupenky na Konferenci a následné umožnění účasti Účastníka na Konferenci, a to po dobu 5 let
  2. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, hudební vkus, oblíbené jídlo, oblíbená vůně používáme za účelem zlepšení kvality námi poskytovaných služeb, a to zejména v souvislosti s pořádáním Konference, a to po dobu 5 let
  3. Osobní údaje v rozsahu jméno a e-mailová adresa za účelem nabízení našich služeb a obchodu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to po dobu 5 let.
  4. Osobní údaje týkající se Vašeho způsobu používání Internetových stránek používáme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout přizpůsobený obsah a informace a abychom vylepšili uživatelské prostředí a celkovou kvalitu Internetových stránek, a to po dobu 5 let.

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Souhlas za účelem zpracování osobních údajů dle výše uvedeného odstavce č. 4) můžete odvolat kontaktem na e-mailovou adresu ahoj@konferenceglorious.cz

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE INFORMACE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracování Vašich osobních údajů bude spočívat zejména ve shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně i manuálně tak, aby tato činnost odpovídala účelům zpracování uvedeným výše.

KOMU SDĚLUJEME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE?

Osobní údaje budeme zpracovávat samostatně nebo prostřednictvím dalšího zpracovatele (například poskytovatele hostingové platformy), kterého pověříme zpracováním Vašich údajů. Aktuální seznam zpracovatelů je uvedený na Internetových stránkách.

CO DĚLÁME PRO ZABEZPEČENÍ SHROMÁŽDĚNÝCH INFORMACÍ?

Za účelem zajištění maximální možné ochrany zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím, jsme přijali přiměřená organizačně-technická opatření.

PŘÍSTUP K POSKYTNUTÝM INFORMACÍM

V rámci práva na přístup ke svým osobním údajům podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), máte právo požadovat podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů.

V případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života a/nebo v rozporu s právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů, můžete nás v souladu s ustanovením § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, požádat o vysvětlení, případně o odstranění vzniklého stavu, tj. zejména o blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci informací o Vás.

UCHOVÁNÍ DAT

Zpracovávané osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, a to však maximálně po dobu sedmi (7) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu (je-i vyžadován), není-li příslušnou smlouvou nebo účinnými právními předpisy vyžadována delší doba zpracování.

SOUBORY COOKIES, BEACONS A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Pro určité oblasti Internetových stránek můžeme používat soubory cookies, beacons a další technologie.

Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo Vašem prohlížeči. Dále například umožňují, aby Internetové stránky poznaly, že jste je již navštívili. Cookies nám pomáhají porozumět tomu, které části Internetových stránek jsou nejpopulárnější, na které stránky chodíte nejčastěji a kolik času tam trávíte. Cookies například umožňují zajistit, aby informace, které se zobrazí při Vaši příští návštěvě na Internetových stránkách, odpovídaly Vaším uživatelským preferencím. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V případě, že nastavíte svůj internetový prohlížeč na přijímání cookies, vyjadřujete tím svůj souhlas s ukládáním těchto souborů na svém pevném disku nebo prohlížeči. Máte rovněž možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do Vašich koncových zařízení například pomocí funkce anonymního prohlížení. Upozorňujeme Vás, že Internetové stránky jsou navrženy tak, abyste pracovali s využitím cookies, a jakékoliv jejich vyřazení z provozu může ovlivnit používání Internetových stránek a znemožnit Vám jejich plné využití.

Používáním našich Služeb udělujete souhlas s ukládáním souborů cookies, dalších technologií lokálního ukládání, beacons a dalších informací ve Vašich zařízeních. Také potvrzujete souhlas s tím, že k těmto souborům cookies, technologiím lokálního ukládání, beacons a informacím budeme mít přístup my a výše zmíněné třetí strany.

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny Zásad uveřejníme na Internetové stránce a zároveň Vás budeme o změnách informovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

KONTAKT

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti ohledně dodržování těchto Zásad nebo pokud chcete učinit doporučení nebo máte připomínky s ohledem na zlepšení kvality těchto Zásad, prosím zašlete nám e-mail na adresu ahoj@konferenceglorious.cz.